Når du har konstateret, at en af dine kunder ikke har betalt sin regning, så starter der en proces, som i sidste ende vil tvinge kunden til at betale. Forhåbentlig besinder kunden (debitor) sig, og betaler inden det når helt så vidt.

Sagsgangen er som følger:

  1. Du sender en rykkerskrivelse til debitor, som overholder inkassolovens regler. Du må kræve 100 kr. for hver af de tre første rykkerskrivelser, hvis blot der går mindst 10 dage mellem fremsendelsen af hver rykkerskrivelse. Du kan downloade et eksempel på en rykkerskrivelse her.
  2. Når fristen på de 10 dage er udløbet, overdrager du sagen til os. Følg vejledningen her.
  3. Vi sender herefter en inkassoskrivelse til debitor med krav om betaling af dit tilgodehavende. Inkassoskrivelsen er tillagt et inkassogebyr. Inkassogebyret afhænger af størrelsen på det skyldige beløb.
  4. Hvis debitor gør indsigelser mod kravet, vil indsigelserne blive videresendt til dig for dine bemærkninger. Herefter vil vi give dig en vurdering og anbefaling af, hvordan du skal forholde dig.
  5. Hvis debitor ikke gør indsigelser, eller det besluttes at fastholde kravet, så er næste skridt at sende sagen i retten. Det koster en retsafgift, som du skal betale. Retsafgiften for krav under 50.000 kr. er 500 kr., mens den for krav over 50.000 kr. er på 750 kr. + 0,5 % af kravet.
  6. Retten forkynder betalingspåkravet/stævningen overfor debitor, som herefter har 14 dage til at gøre indsigelser overfor retten. Gør debitor ikke det, får du en dom mod debitor, som kan tages med i fogedretten med henblik på tvangsinddrivelse af dit tilgodehavende. Hvis debitor gør indsigelser, vil retten behandle sagen, hvorefter der vil komme en dom. Får du helt eller delvist medhold i retten, kan dommen bruges i fogedretten til at tvangsinddrive dit tilgodehavende.
  7. Efter der er opnået dom, vil sagen blive videresendt til fogedretten, hvor vi møder på dine vegne og udspørger debitor til dennes økonomi og betalingevne. Vi tager udlæg (pant) i debitors ejendele i det omfang det er muligt, for at sikre at debitor betaler sin gæld til dig. Der vil sædvanligvis også blive indgået en afdragsordning med debitor.
  8. Vi sørger for at debitor overholder afdragsordningen, ligesom vi sørger for om nødvendigt at få debitors ejendele solgt på tvangsauktion med henblik på at du kan få dit tilgodehavende.
  9. Efterhånden som vi får penge fra debitor, vil disse blive sendt videre til dig. Dine penge står på en særlig sikret klientkonto helt adskilt fra advokatfirmaets øvrige konti.
  10. Når debitor har betalt hele sin gæld inklusive sagsomkostninger og renter, så afsluttes sagen.